UKRAINE

 

                                  

Sportyvna Federatsiya Gluhyh Ukrainy

President: Mr. Kasitsky Leonid

Secretary-General: Mr. Kulakov Ivan

 

Esplanadna Str.,42
Office 912
01601 Kyiv
Ukraine

 

+380 44 2893536

 

Home Page