GREECE - LEAGUE FINAL TABLES

Kingdom of Greece until 1924, Hellenic Republic 1924-1935, Kingdom of Greece 1935-1967, Greek Military Junta 1967-1974, Hellenic Republic 1974 =>

 

1905-10

1911-20

1921-30

1931-40

1941-50

1951-60

1961-70

1971-80

1981-90

1991-00

2001-10

2011-20