Sanzəvírə (singolo, 1986)

Sanzëvirë by Gino De Letteris Listen to this

 

Oggi voglio proprio andare controcorrente e proporvi il canto popolare della Città di San Severo prescelto con delibera unanime del Consiglio Comunale il 27 settembre 2007.

Il brano nacque dal connubio tra Attilio Littera (autore del testo), Filomena Minelli (compositrice della musica), Leonardo Littera (autore della trascrizione musicale) e Felice Iafisco (autore dell'elaborazione musicale per coro e orchestra).
Rilasciato come singolo su vinile nel 1986 con l'interpretazione vocale di Gino De Letteris che potete ascoltare in allegato.

Di seguito riporto il testo originale del brano.

Mo t'hê dícə chjèr'e ttùnnə
ca sə ggírə tùtt'u mùnnə
'nu pajés'accúm'e qquìstə
tu səcúrə nnə l'ha' vìstə.

'Ngə stà nènd'e ccə stà tùttə,
cə fà fèst'e ccə stà a llùttə,
e ssə vvè la mmalannètə
ggià lu trúwə prəparètə.

Sə lu rènə nn'ha rrəcótə,
và la vòtt'e ccə rrəvótə,
sə la vìgnə l'ha ttradítə,
pìgghj'e rrèpə lu trappítə.

Sə lu wèrn'è stètə nírə,
'ngə scuràggə Sanzəvírə
e ssə ppúrə nə ndè nèndə
fà Natèl'allerjamèndə.

Prəmavérə pòrtə Pàsquə
e ddəjún'a ppèn'e jjàcquə;
Crìstə mo è rəsciusscətètə:
vív'ê spàrgə câ fəllètə!

S'a staggiónə pu li mmànnə
cəciarìllə púr'awànnə,
tè cundènd'ê sanzəvrísə
cû jallùccə bbèll'e ccísə.

Sə l'autùnnə pə 'nu sfìzjə
li prəpèrə lu sruwìzjə,
và e ssumèndə Sanzəvírə:
nə mbò jèssə sèmbə nírə!

1181 views and 1 response